Kdo jsme

    Jsme zavedená firma nabízející od roku 2009 projekční a inženýrskou činnost v oboru stavby krajinného inženýrství, vodního a lesního hospodářství. Dále naše projekční kancelář zpracovává projekty inženýrských objektů zejména sítě technické infrastruktury. Jedná se o vodohospodářské stavby malého rozsahu tj. přípojky a prodloužení kanalizačních stok a vodovodních řadů. Naše firma zajišťuje všechny stupně projektové dokumentace (studie, DUR, DSP, DPS,...). V rámci inženýrské činnosti připravuje podklady pro územní řízení, stavební povolení, popřípadě zajištění finančních prostředků z různých dotačních fondů. Veškerá dokumentace je zpracována v digitální podobě (CAD), dle platných českých státních norem a předpisů. Projektovou dokumentaci autorizují dva naší zaměstnanci a to v oboru "Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství " a " Stavby pro plnění funkcí lesa". Zaměstnanci Regioprojekt Brno, s.r.o. pracují s normami, předpisy s ověřenou platností, s legálním a registrovaným softwarovým vybavením (Atlas DMT, progeCad, MS Office)


Předmět naší činnosti


Malé vodní nádrže

 • projektová dokumentace (nové záměry, rekonstrukce, opravy)
 • manipulační a provozní řády
 • pasporty

Úpravy vodních toků

 • odstraňování povodňových škod
 • suché nádrže
 • revitalizace říčních systémů
 • úpravy - zkapacitňování vodních toků
 • sanace strží

Stavby pro plnění funkcí lesa

 • návrh, oprava a rekonstrukce lesních cest
 • brody
 • naučné stezky, pěšiny a informačí tabule
 • drobné stavby v lese (studánky, odpočinvková místa, lavice)
 • sanace drobných sesuvů

Ostatní dopravní stavby

 • polní cesty
 • návrhy parkovacích ploch
 • cyklostezky/cyklotrasy

Lávky a malé mostní konstrukce

 • návrh, oprava a rekonstrukce mostních konstrukcí
 • návrhy lávek pro pěší

Studie

 • Studie odtokových poměrů (studie povodí)
 • Vyhledávací studie pro odvoz dřevní hmoty

Terénní úpravy

 • návrh, terénních úprav

Konzultační a inženýrská činnost

 • zajištění podkladů pro povolení stavby
 • organizace výběrových řízení zakázek malého rozsahu

Technický dozor investora

 • zajištění dohledu při realizaci stavby

Dotace (vypracování žádostí)

 • MZe ČR - podpora prevence před povodněmi, obnova, odbahnění a rekonstrukce rybníků
 • MZe ČR - program rozvoje venkova - investice do lesů (lesnická infrastruktura)
 • MZe ČR - program rozvoje venkova - obnova a rozvoj vesnic
 • MŽP ČR - (SFŽP,OPŽP)

Kontakt

Regioprojekt Brno, s.r.o.
Sídlo:
  
 U Svitavy 1077/2,
    618 00, Brno
Telefon:
    606 033 120
Podrobný kontakt


Použiváme

feaured-image feaured-image feaured-image feaured-image
feaured-image

 feaured-image